نکات مثبت و منفی در بکار بردن رنگ و کاغذ دیواری

درمورد استفاده از کاغذ دیواری در خانه ها می‌تواند نکات مثبت بسیاری را ذکر نمود. بی دردسر بودن،قابلیت تعویض و هم چنین انتخاب نقش و نگارها از نکات مثبت کاغذ دیواری اسـت. انتخاب رنگ یا کاغذ دیواری برای دیوارهای خانه بنظر معضلی حل نشدنی اسـت. گاهی وقت ها واقعا انتخاب بین این دو سخت می‌شود

زیرا هر کدام مزایا و معایبی دارند کـه انتخاب را محدود می‌کنند ولی شاید دانستن چند نکته درباره انها بشما کمک کند انتخاب آگاهانه تری داشته باشید.

کاغذ دیواری برای دیوار خانه بهتر اسـت یا رنگ؟ کدام خانه را بزرگتر میکند؟

مـا قصد نداریم بگوییم رنگ بهتر اسـت یا کاغذ دیواری، مـا فقط قصد داریم نکات مثبت و منفی این دو رابه شـما بشناسانیم، اما تصمیم نهایی برعهده خود شماست.رنگ ها تنوع بیشتری دارند یا کاغذدیواری ها؟ در امر تنوع این کاغذ دیواری ها هستند کـه برگ برنده را در اختیار دارند زیرا هم تنوع رنگی و هم تنوع طرحی بیشتری دارند.

کدام یک خانه ام را نورگیرتر میکند؟

وقتی صحبت نورگیری بـه میان می‌آید، رنگ ها یک قدم از کاغذ دیواری ها جلوترند بدلیل سطح براقشان. این سطح براق نور را منعکس میکند ودر نتیجه فضا روشن تر بنظر میرسد در صورتی کـه کاغذدیواری ها جاذب نور هستند و از این قابلیت بی بهره اند.

با رنگ خانه ام بزرگ‌تر جلوه می‌کند یا کاغذ دیواری؟

اگر قصد دارید خانه کوچک تان را بزرگتر جلوه دهید، رنگ ها بیشتر از کاغذ دیواری ها بشما کمک خواهند کرد چرا کـه در خانه های کوچک هرچه فضا بـه دور از شلوغی و طرح های اضافی باشد، بزرگتر بنظر میرسد؛ از سوی دیگر نمیتوان کاغذدیواری هایی راکه طرح های زیبایی دارند هم نادیده گرفت. درست اسـت کـه طرح روی انها خانه را کوچکتر نشان می‌دهد اما فریبنده تر و متفاوت تر از رنگ هاست.

بافت های متفاوت را در کدام یک میتوانم پیدا کنم؟

اگر آنقدر جزئی نگر هستید کـه حتی بافت دیوارهای تان هم برایتان مهم اسـت، شک نکنید بهترین انتخاب برای شـما کاغذ دیواری اسـت. دنیای کاغذ دیواری ها آنقدر بزرگ و متنوع اسـت کـه شک داریم انچه راکه مد نظرتان اسـت، پیدا نکنید.

می‌توانم ترکیبی از رنگ و کاغذدیواری در خانه ام داشته باشم؟

در نهایت اگر نتوانستید بین رنگ و کاغذ دیواری یکی را انتخاب کنید، از ترکیب رنگ و کاغذ دیواری استفاده کنید اما این ترکیب کردن باید هوشمندانه و معمارانه انجام بگیرد.