28 ژانویه 2020
ژانویه 28, 2020

بلوغ اجتماعی چه مرحله ای از زندگی است؟

ژانویه 28, 2020 0 دیدگاه

بلوغ اجتماعی چه مرحله ای از زندگی است؟

بلوغ اجتماعي مرحله ای است که انسان به خودکفايي، استقلال، قدرت تصمیم گیری و هویت میرسد ، افراد دیگر را می پذیرد و با آن ها تعامل سازگار برقرار ميکند . از آن جا که بیشترین جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل داده اند و باتوجه به این که بیش تر مشکلات جوانان ریشه در جوانی و رشد اجتماعي آنان دارد و استقلال، ماهیت و شکل پذیری آن که مبنای رشد اجتماعي را تشکیل می‌دهند در نوجوانی آغاز میشوند .

اهمیت بلوغ اجتماعي در نوجوانی را به صورت قابل ملاحظه ای مطرح ميکند . بچه ها هم زمان با رشد عاطفی از نظر اجتماعي هم رشد ميکنند و قالب ها، ارزشها، و رفتارهای موردنظر فرهنگ و جامعه را می آموزند.( اجتماعي شدن) دختران و پسران نوجوان در جوامع گوناگون و در خانواده های متفاوت تحمل یکسانی در پذیرش قوانین اجتماعی شان ندارند.

اهمیت نوجوانی از طرفی به دلیل رشد همه جانبه جسمانی نوجوان و از طرفی ديگر به گسترش استعدادهای روانی وی مربوط است.

خانواده مهم ترين پایگاه در رشد عواطف و رشد اجتماعي نوجوان محسوب میشوند و وضعیتهای اقتصادی، اجتماعي، فرهنگی، ميزان تحصیلات والدین، اداب و رسوم، تعداد اعضای خانواده و آرزوهای والدین بر رشد عواطف و رشد اجتماعي نوجوانان تاثیرگذار هستند.

دختران و پسران نوجوان به اهمیت روابط اجتماعي آگاه اند و حساسیت آنان به این امر باعث ميشود تا خود را با علائق و دیدگاه های اشخاص گروه تطبیق دهند. از این جهت گروه‌های کوچک و بزرگ تشکیل می‌دهند . نوجوانان نسبت به موقعیت خود در گروه توجه خاصی دارند. نسبت به اعضای گروه وفادار و در برابر انتقاد دیگران نسبت به آنان حساس اند. کسب مهارت های اجتماعي، برقراری رابطه، شناخت و ارزیابی دیگران و حس وفاداری نسبت به اعضای گروه من جمله فواید عضویت در گروه است.

بلوغ اجتماعی,بلوغ اجتماعی زودرس,بلوغ اجتماعی چیست
نشانه های رسیدن به بلوغ اجتماعی

خصوصیات مهم یک جوان که از نظر اجتماعي رشد یافته است بطور خلاصه عبارتند از:

1- خود کفا و مستقل است و قابلیت هدایت اعمالش را دارد.

2- متعهد است و از زیر بار مسوولیت شانه خالی نمی کند.

3- میانه رو و معتدل است.

4- آينده نگر، امیدوار و خوشبین است و هیچوقت در برابر سختی ها و شکست ها و روحیه خود را نمی بازد و در صورت تکرار احتمالی شکست، دوباره و دوباره فعالیت را از سر می گیرد تا به هدف و کمال برسد.

5- به زندگی خود معنای واقعی ميدهد .

6- نسبت به انسانها حس تکلیف و وظیفه ميکند .

7- با گذشت و عفو کننده است و عذر عذرخواهان را می پذیرد.

8- تمامی نقاط ضعف و قوت خود را قبول دارد و خود را هم می شناسد.