آیا حالت گریه و خنده در فرشته ها وجود دارد؟

آفرینش فرشته ها با انسان کاملا متفاوت هست و کارهایی که آدم ها انجام می‌دهند در ملائکه انجام نمیشود. مثلاً حالت گریه و خنده. دیدنی هست بدانید پیامبر اکرم«ص» نیز این سوالات را از جبرئیل پرسیده اند ؟ ایشان از جبرئیل پرسید آیا ملائکه ,گریه و خنده دارند؟

فرمود :آری؟ به سه کس از روی تعجب میخندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی میگریند.

-اول: از کسی که سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و «یا کارهای»بی فایده می گذارند, و چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می‌دهد ,ملائکه می‌خندند و می‌گویند ای ناآگاه از صبح تا شب سیر نشدی ,اکنون سیر می شوی؟

– دوم: دهقانی که بیل و کلنگ خود را برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود ,دیوار مشترک «بین خود و شریکش»را می ساید تا به سهم خود بیافزاید,ملائکه می‌خندند و میگویند ,آن زمین به آن پهناور ترا سیر نکرد این مختصر تو را سیر می‌کند؟

– سوم: از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی که زنده بود نمی پوشانید , بعد از مرگش وقتی که وی را در قبر می گذارندبدنش را می پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند .ملائکه میخندند و میگویند :وقتی که مورد میل و رغبت بود وی را نپوشانیدید ,اکنون که مورد نفرت و انزجار هست وی را می پوشانید؟